Over ons

ANBI

ANBI GEGEVENS:
Naam: Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie, Gevestigd te Amsterdam,  
Distelweg 85, 1031 HD, Amsterdam; telefoon 020 4631115,  
E-mailadres: info@delokatie.org
RSIN nummer 8047 00 692.
 

Doelstelling van de Stichting (Statuten, artikel 1.2.):
1.2.    De stichting stelt zich ten doel:  
a.    de exploitatie van een economisch-rendabel kringloopbedrijf;
b.    het stimuleren van het hergebruik van grondstoffen en produkten van huishoudelijk aard;
c.    het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor met name personen met een psychiatrisch verleden;
d.    de scholing en vorming met name van deze personen gericht op hun zo goed mogelijk functioneren in het bedrijfsleven;
e.    het stimuleren van een milieubewuste mentaliteit van bewoners van Amsterdam.
 
De stichting tracht haar doel - onder meer - te bereiken door :
a.    de exploitatie van een kringloopbedrijf gecombineerd met een kringloopwinkel;
b.    het geven van voorlichting onder meer door het uitgeven van folders;
c.    het optreden als werkgever;
d.    het opzetten van een democratische organisatiestructuur binnen de onderneming, waarbij een optimale medezeggenschap van de werknemers binnen de onderneming wordt nagestreefd;
e.    het opzetten van scholingsmogelijkheden binnen het werkverband;
f.    het ontwikkelen van al die activiteiten, welke met het hier voor vermelde in verband staan, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan:
T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd  door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar het RSC (Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam). Vanaf oktober 2015 is de samenwerking met de Gemeente Amsterdam t.a.v. de inzameling en afvoer van materialen vastgelegd in een inzamelovereenkomst. Door deze samenwerking zijn wij in staat het hergebruikpercentage te optimaliseren. De doelstelling is om minimaal 80% aan hergebruik te realiseren. Het jaar 2023 hebben wij een hergebruikpercentage van 92% weten te realiseren.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werkelozen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrisch verleden/heden. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg als Cordaan, Arkin, Roads, Regenboog, Mentrum, Inforsa, HVO/Querido Stichting en met de Gemeente Amsterdam (afdeling Werk & Participatie).
 

In het jaar 2023 zijn 164 mensen werkzaam geweest bij De Lokatie.

Vrijwilligers

22

Arbeidsmatige dagbesteding

61

SW-banen

10

Loonwaarde

23

Wajong

6

Beschut werken

18

Detachering vanuit verschillende Gemeentes

9

Stage plaatsen

4

Reguliere werknemers

11

Totaal

164

 

Er zijn 13 medewerkers doorgestroomd naar een andere dagbesteding of naar een andere betaalde baan.
Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is en dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

Financieel
Branche breed is er een toename aan winkelbezoeken in de kringloopwinkels. Tweedehands is hip & trending, hergebruik van producten en goederen wordt steeds normaler en als noodzaak gezien.
De Flagshipstore van Kringloopbedrijf De Lokatie ligt in een ontwikkelgebied. Er moet passende vervangende ruimte gevonden worden die betaalbaar is. Dat is een enorme uitdaging. Met behulp van de Gemeente Amsterdam, raadsleden en wethouders is de stichting al jaren op zoek naar passende oplossingen. Sinds 2022 is onder verantwoordelijkheid van het bestuur een werkgroep bezig om de opties voor passende, vervangende en betaalbare ruimte te verkennen
Om de jarenlange onzekerheid voorgoed te kunnen weren lijkt aankoop en/of het zelf ontwikkelen van een locatie een reële optie. Uit eerdere pogingen om een pand aan te kopen is gebleken dat voor de financiering een groot deel uit eigen vermogen zal moeten komen. De Lokatie reserveert daarom jaarlijks een groot deel van de opbrengst om een eventuele aankoop mogelijk te maken en daarmee de continuïteit voor onze medewerkers te waarborgen.
 
Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten. Op lange termijn is het beleid gericht op behoud en bestendigheid van het aantal winkels en hoeveelheid aan winkel- en werkruimtes. Daarmee kunnen we onze mensen een veilige en prettige werkplek bieden.

Bestuur:
Voorzitter: mw M.A. Stet, Amsterdam;
Secretaris: dhr P.C.A. De Stefano , Amsterdam;  
Penningmeester:dhr J.F. Verhoef;  Amsterdam,
Bestuurslid: mw N.A.M.M. Groen, Amsterdam; dhr J. Hoek, Amsterdam;
Directie: Gevolmachtigd directeur M.M. Hoekstra, Amsterdam

Beloningsbeleid:  
Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld, wel vergoeding van specifiek voor de Stichting gemaakte onkosten. Personeel in dienst van de Stichting wordt beloond volgens het handboek voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers en dagbesteders ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.


In 2023 heeft de Stichting aan veel lokale instellingen bijgedragen middels sponsoring door het leveren van goederen en/of diensten. Onder andere is er samenwerking met Scip, ACC, Roads, Brouwerij de Prael, De Muntenman, Nemo, Over het IJ Festival, Regenboog, Cine Kid, en verschillende ROC’s zoals de Breitner academie,  het Jan des Bouvrie College.