Over ons

ANBI 2021

ANBI GEGEVENS:
Naam: Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie, Gevestigd te Amsterdam,  
Distelweg 85, 1031 HD, Amsterdam; telefoon 020 4631115,  
E-mailadres: info@delokatie.org
RSIN nummer 8047 00 692.
 

Doelstelling van de Stichting (Statuten, artikel 1.2.):
1.2.    De stichting stelt zich ten doel:  
a.    de exploitatie van een economisch-rendabel kringloopbedrijf;
b.    het stimuleren van het hergebruik van grondstoffen en produkten van huishoudelijk aard;
c.    het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor met name personen met een psychiatrisch verleden;
d.    de scholing en vorming met name van deze personen gericht op hun zo goed mogelijk functioneren in het bedrijfsleven;
e.    het stimuleren van een milieubewuste mentaliteit van bewoners van Amsterdam.
 
De stichting tracht haar doel - onder meer - te bereiken door :
a.    de exploitatie van een kringloopbedrijf gecombineerd met een kringloopwinkel;
b.    het geven van voorlichting onder meer door het uitgeven van folders;
c.    het optreden als werkgever;
d.    het opzetten van een democratische organisatiestructuur binnen de onderneming, waarbij een optimale medezeggenschap van de werknemers binnen de onderneming wordt nagestreefd;
e.    het opzetten van scholingsmogelijkheden binnen het werkverband;
f.    het ontwikkelen van al die activiteiten, welke met het hier voor vermelde in verband staan, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan:
T.b.v.. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd  door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren  weer te verkopen in onze kringloopwinkelwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar het RSC (Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam) . Vanaf oktober 2015 is de samenwerking met de Gemeente Amsterdam t.a.v. de inzameling en afvoer van materialen vastgelegd in een inzamelovereenkomst. Door deze samenwerking zijn wij in staat het hergebruikpercentage te optimaliseren, doelstelling is minimaal 80% aan hergebruik te realiseren.
Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen, zijn o.a. langdurig werkelozen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrisch verleden/heden. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg als HVO/Querido Stichting, Arkin, Roads, Regenboog, Mentrum, Inforsa, etc  en met de Gemeente Amsterdam, het DWI en Pantar.
Per 31 december 2021 waren er 131 mensen werkzaam bij De Lokatie waarvan 18 vrijwilligers, 55 Arbeidsmatige Dagbestedingsplekken, 28 SW-banen, 2 Wajong, 14 Nieuw Beschut werken, 2 stagiaires en 12 reguliere plekken.
Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is en dat elk jaar wordt geĆ«valueerd en bijgesteld. 
 
Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten

Bestuur:
Voorzitter: mw M.A. Stet, Amsterdam;
Secretaris: dhr P.C.A. De Stefano , Amsterdam;  
Penningmeester:dhr J.F. Verhoef;  Amsterdam,
Bestuurslid: mw N.A.M.M. Groen, Amsterdam; dhr J. Hoek, Amsterdam;
Directie: Gevolmachtigd directeur M.M. Hoekstra, Amsterdam

Beloningsbeleid:  
Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld, wel vergoeding van specifiek voor de Stichting gemaakte onkosten. Personeel in dienst van de Stichting wordt beloond volgens het handboek voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van  het aantal gewerkte uren.

    
In 2021 heeft de Stichting aan veel lokale instellingen bijgedragen middels sponsoring door het leveren van goederen en/of diensten. Onder andere is er samenwerking  met Scip, ACC, Roads, Brouwerij de Prael, Broedstraten,  Nemo, Breitner academie, Jan des Bouvrie College en verschillende andere ROC's.